Regulamin

1. „PlanSówki – Krakowskie Dni z Grami Planszowymi” odbywają się w dniach 5 i 6 października 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury, ul Grunwaldzka 5 oraz Siemacha Spocie, ul. Mogilska 58 w Krakowie.

2. „PlanSówki – Krakowskie Dni z Grami Planszowymi” są wydarzeniem niekomercyjnym.

3. Wydarzenie ma charakter wydarzenia zamkniętego, w którym udział mogą wziąć osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach.

4. Każda osoba, która przybędzie na imprezę, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia zapraszamy z rodzicami lub opiekunami albo za przedłożeniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w wydarzeniu. Dzieci poniżej 13 roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami lub opiekunami.

5. Na terenie wydarzenia wolno przebywać w godzinach i pomieszczeniach wyznaczonych przez organizatorów.

6. Na teren wydarzenia nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników, w tym broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej i ASG. Wszystkie imitacje i podobne akcesoria wymagają zgłoszenia Organizacji.

7. Na terenie wydarzenia obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających. W przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków nastąpi NATYCHMIASTOWE USUNIĘCIE UCZESTNIKA Z TERENU WYDARZENIA bez zwrotu kosztów akredytacji.

8. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby łamiące ten zakaz zostaną wyproszone z terenu wydarzenia.

9. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania materiałów z wydarzenia (zdjęcia, wideo i inne) zawierających wizerunek osobowy uczestników w celach promocyjnych Organizatora i jego wydarzeń, bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

10. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem wydarzenia.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników wydarzenia; ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności.

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.

14. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy.

15. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy i Obsługa wydarzenia.

16. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu wydarzenia.

18. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu wydarzenia.

19. Przebywanie na terenie wydarzenia w godzinach jego trwania uznaje się za równoznaczne ze znajomością Regulaminu, który będzie publicznie dostępny w widocznych miejscach na terenie wydarzenia.

20. Regulamin obowiązuje zarówno uczestników, jak i Twórców Programu, Obsługę wydarzenia i samych Organizatorów.

21. Łamanie prawa na terenie imprezy karane będzie natychmiastowym usunięciem z terenu wydarzenia i poinformowaniem Policji wraz z przekazaniem danych osobowych posiadanych przez Organizację.

22. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

Regulamin z dnia 30.08.2018

Regulamin turniejów